PRINCÍP FUNGOVANIA ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU

Ako vyplýva už zo samotného názvu ide o príspevok člena organizácie, v našom prípade občianskeho združenia. Spravidla ide o pravidelný paušálny poplatok vo vopred stanovenej výške, no môže to byť aj jednorázové členské. Tento príspevok je podmienkou členstva a je ho povinný platiť každý kto chce byť členom príslušnej organizácie. Na druhej strane môže člen požívať výhody členstva v organizácii, v našom prípade je touto výhodou možnosť venovať sa športu na určitej úrovni. Keď člen klubu nemôže z rôznych dôvodov požívať predmetné výhody členstva, napr. hráčka sa zraní a nemôže trénovať, neprestáva byť členom klubu a teda povinnosť platiť členský príspevok nezaniká.

Nejde teda o platbu za konkrétne poskytnuté služby a teda nie je možné uvažovať spôsobom, že ja som mesiac netrénoval a teda nebudem platiť. Keby sme si ako rodičia mali platiť za služby t.j. celé náklady na činnosť príslušného družstva tak by sme hovorili o inej sume ako 20 €. Pre ilustráciu uvádzam odhad mesačných nákladov klubu (nie tých čo si platia rodičia sami) na chod súťažného družstva. Podotýkam vo veľmi skromných podmienkach. Odmena trénera: 250 €, Telocvičňa: 200 €, zápas doma: 60 €, zápas von: 400 € Spolu: 910 €/mesiac t.j pri cca 14 hráčoch 65 €/hráč/mesiac. Mohli by sme pomerne ešte rozpočítať dresy, lopty a podobne. To nehovorím o čase ľudí čo to organizujú zdarma. Nie je to však potrebné pre tento prípad.

Čo povedať na záver. Čísla hovoria jasne. Hádam len malú úvahu o pojme klub. Často počuť hlasy rodičov: A nezaplatí to KLUB ? Čo je to KLUB a kde KLUB berie peniaze na vyrovnanie rozdielu. KLUB tvorí jeho členská základňa, to znamená, že MY všetci od prezidenta po radového člena. Každú euro si musíme pracne zohnať MY sami členovia klubu. Niekto má možnosti väčšie a niekto menšie. Nijaké peniaze sem neprichádzajú automaticky. Namiesto toho aby sme si vážili a boli hrdí na to, že naše deti môžu tráviť svoj voľný čas v mládežníckom klube  pod vedením kvalifikovaného trénerského tímu, že ich to baví a že nám robia radosť sem tam nejakým úspechom, musíme tu zdôvodňovať prečo platiť členské.

AKAPO č. účtu:  SK64 1111 0000 0014 2853 6003